Lek protiv upale zglobova

Cilj terapije je kontrola simptoma i znakova bolesti, prevencija oštećenja zglobova te održavanje kvaliteta života i funkcionisanja pacijenta. Oštećenje funkcije zgloba se obično dešava tokom prve dve godine bolesti i teško je predvideti kod kojeg pacijenta će se javiti. Stoga je cilj inicijalnog tretmana eliminacija ili minimiziranje upale zgloba pri čemu se mora balansirati rizik i benefit samog tretmana. Edukacija pacijenta — Imajući u vidu da je RA hronična bolest jako je bitna edukacija pacijenta u smislu razumevanja prirode bolesti sa krajnjim ciljem da se zajedno sa medicinskim timom napravi dugoročni plan lečenja, definišu razumna očekivanja i evaluiraju standardna i alternativna terapija.

Kognitivna bihejvioralna terapija i drugi socijalni programi mogu biti od velike pomoći u smanjenju bola i funkcionalnosti zglobova.

Fizikalna terapija — Bol i ukočenost zglobova dovodi do neaktivnosti koja za posledicu ima gubitak pokreta u zglobu, kontrakture te gubitak mišićne mase i jačine. Stoga je od ogromne važnosti da fizijatar i fizioterapeut budu uključeni u lečenje pacijenata sa RA od samog početka.

Fizikalna i radna terapija pomažu u smanjenju bola i upale zglobova te očuvanju njihove strukture i funkcije. Vrstu fizikalnog tretmana aplikacija toplote ili hladnoće, ultrazvuk, aktivne i pasivne vežbe, primena kortikosteroida, vitamin D i kalcijuma Itd. određuje stadijum bolesti i individualne karakteristike samog pacijenta. LEKOVI — primena medikamentozne terapije je kamen temeljac lečenja aktivnog RA a cilj ovog tretmana je postizanje remisije bolesti i prevencije daljeg oštećenja zglobova uz istovremenu minimizaciju neželjenih efekata terapije.

Vrsta i intezitet medikamentoznog tretmana zavisi od individualnih faktora pacijenta i potencijalnih toksičnih efekata lekova. U većini slučajeva doza lekova se povećava sve dok se upala ne zaustavi ili se ne ispolje neprihvatljivi neželjeni efekti terapije.

U lečenju RA koristi se nekoliko klasa lekova u koje spadaju: nesteroidni antireumatici, antireumatici koji modifikuju tok bolesti uključujući biološke agense, kortikosteroidi i analgetici.

Nesteroidni antireumatici — Ovi lekovi se preporučuju za oslobađanje od bola i smanjenje blage upale. Nažalost ovi lekovi ne mogu smanjiti dugoročne efekte RA na zglobove. Lekovi se uzimaju kontinuirano u puno dozi koja ima protivupalni efekat koji se obično ispoljava posle nekoliko nedelja primene.

U slučaju izostanka efekta lekar može povećati dozu leka ili dati drugi lek iz iste grupe ali nikada ne treba primenjivati dva leka iz iste grupe zajedno. Glavni neželjeni efekti su krvarenje iz probavnog trakta, zadržavanje tečnosti u telu, rizik srčane bolesti i oštećenja bubrežne funkcije. Lekovi koji modifikuju tok bolesti — Ovi lekovi značajno smanjuju upalu, smanjuju ili sprečavaju oštećenje zglobova, čuvaju strukturu i funkciju zglobova te omogućavaju pacijentu svakodnevne aktivnosti.

Postoji nekoliko klasa ovih lekova: konvencionalni sintetski lekovi metotreksat, hidroksiholokin, sulfasalazine i leflunomid biološki lekovi proizvedeni korišćenjem tehnika molekularne biologije etanercept, adalimumab, infliximab, certolizumab pegol i golimumab. Tofacitinib se proizvodi tradicionalnim tehnikama proizvodnje, a ima neželjene efekte slične biološkim lekovima. Za razliku od konvencionalnih lekova, biološki agensi delovanje ispoljavaju brže unutar dve do nekoliko nedelja i mogu se koristiti sami ili u kombinaciji sa konvencionalnim lekovima, nesteroidnim antireumaticima ili kortikosteroidima.

Svoje delovanje ispoljavaju tako što blokiraju efekte imunskih ćelija ili njihovih produkata TNF u zglobovima. Ovi lekovi se obično koriste kod pacijenata koji nisu odgovorili na konvencionalne ili druge lekove ili pak imaju neprihvatljive neželjene reakcije ovih lekova. Svi biološki lekovi se primenjuju u vidu injekcija — potkožnih ili u obliku infuzije.

Obzirom da smanjuju imunski odgovor organizma ovi lekovi se ne smeju koristiti kod pacijenata koji imaju infekciju. Bez obzira da li se borite sa dugoro・nim problemima sa artritisom ili sportskom povredom koju ste dobili na prethodnom treningu, bolovi u predelu kostiju i zglobova nisu nimalo prijatni. Manifestuju se kao oblik osetljivosti koji mo転e biti nepodno邸ljiv. Mogu se javiti i u stanju mirovanja i za vreme kretanja.

Ponekad taj ose・aj bola nestane sam od sebe na trenutak, pa se ponovo vra・a, a intezitet i du転ina trajanja zavise od samog uzro・nika. Razlog je velik stres koji zglobovi trpe tokom celog 転ivotnog ciklusa svakog ・oveka, jer povezuju kosti, poma転u da se stabilno dr転i telo bez obzira na te転inu, a tako・e bez njih ljudi ne bi mogli da se kre・u.

Uzroka bolova u zglobovima i kostima ima mnogo, a veoma je va転no da 邸to pre po・nete sa le・enjem da bi izbegli komplikacije. Umesto kori邸・enja aspirina, upotrebite neki od mnogobrojnih prirodnih lekova koji ・e veoma brzo eliminisati neprijatan ose・aj i pru転iti vam olak邸anje. Bilo kakva bolest, infekcija ili povreda koje poga・aju ligamente, meka tkiva i tetive, mogu prouzrokovati hroni・an bol u kostima i zglobovima.

Bolesti izazvane aktivnostima slobodnih radikala direktno uti・u na naru邸avanje strukture kostiju. U slu・aju da va邸em organizmu nedostaju kalcijum ili vitamin D, mo転e se razviti osteoporoza, a sa njom i bolovi u kostima i zglobovima.

Starost tako・e ima veliki uticaj na kosti, koje po・inju da slabe, a ligamenti u predelu zglobova vi邸e nisu u mogu・nosti da izdr転e te転inu tela kao ranije. U najgorem mogu・em slu・aju, metastaza kancera koja uti・e na kosti i zglobove mo転e da izazove ose・aj bola.

Bol u kostima je obi・no lokalizovan i ・esto se opisuje kao veoma o邸tar, pogotovo kad je povezan sa prelomom.

Lek protiv upale zglobova

Javlja se zbog akumulacije te・nosti kod bolnih zgl.

SLIČNI TEKSTOVI