Zglobova

Lecenje zglobova prirodnim putem

Lecenje zglobova prirodnim putem

Ove super-fine igle koriste se da stimuli邸u energiju du転 puteva u telu zvanih meridijani. Akupunktura vam mo転e pomo・i kod hroni・nog bola, posebno bolova u le・ima, a poma転e i kod osteoartritisa.

Lecenje zglobova prirodnim putem

Tako・e se preporu・uje da pre odlaska na akupunkturu obavite razgovor sa va邸im reumatologom, kako bi dobili njegovo stru・no mi邸ljenje o va邸em slu・aju. Postoji mnogo razli・itih tipova masa転a, ali najbolje je da razgovarate sa svojim lekarom o onoj koja bi vam bila odgovaraju・a.

Obavezno tra転ite preporuke kako bi dobili odgovaraju・eg terapeuta za masa転u koji ima iskustva sa ljudima koji imaju RA. Budite otvoreni sa svojom porodicom i prijateljima, tako da se ose・ate rastere・eno kad tra転ite pomo・. Reumatoidni artritis RA je hroni・na, upalna, autoimuna bolest koje uti・e na zglobove i vezivno tkivo. Pacijentu se bolest obi・no dijagnostikuje izme・u trideset i pedeset godina, iako RA uti・e na sve uzraste. Budu・i lekovi koji se naj・e邸・e koriste kod ove bolesti nose neke zna・ajne nuspojave, bolesnicima sa RA mo転e se preporu・iti kao sigurno, a mogu・e i efikasno za pobolj邸anje ove bolesti, a to su dijetetski i biljni dodaci.

Prilikom rada sa RA stanovni邸tvom, riblje ulje se・ verovatno naj・e邸・e spominje kao dopuna u le・enju. Klini・ka ispitivanja su okarakterisala kori邸・enje ribljeg ulja ili drugih omega-3 dodataka, u le・enju RA kao obe・avaju・e. Pacijenti me・utim moraju biti oprezni u kori邸・enju ribljeg ulja, koje mo転e smanjiti sposobnost pojedinaca kod zgru邸avanja krvi, 邸to dovodi do ve・eg rizika krvarenja.

To je osobito va転no ukoliko su pacijenti na nekim drugim lekovima ili ukoliko moraju na operaciju. Jedna studija je otkrila da je ・umbir povezan sa smanjenjem bola i nelagodnosti kod pacijenata s RA. Koren valerijane se obi・no koristi kao pomo・ za spavanje, zbog svojih opu邸taju・ih svojstava.

Budu・i da je lo邸 san ・est kod RA pacijenata, valerijane mo転e biti korisna. Me・utim, ne postoje nau・ni dokazi njegove efikasnosti za ovu populaciju. Post za kratko vreme mo転e doneti neko olak邸anje simptoma bolesnika s RA, verovatno zbog eliminacije nekih namirnica koje su percipirane kao alergeni.

Ovi efekti nisu nu転no dugotrajni, me・utim, i simptomi se mogu vratiti kada se pacijenti vrate normalnoj ishrani. Post mo転e biti i opasan za neke pacijente, ali svakako budite pod lekarskim nadzorom.

Lecenje zglobova prirodnim putem

Ako normalna ishrana nije nastavljena, a osetljive namirnice su eliminisane, u・inci mogu da du転e traju. Nekoliko evropskih istra転ivanja ispitivala su efikasnost veganskih bez 転ivotinjskih proizvoda uop邸te ili vegetarijanac uklju・uje jaja i mlije・ne proizvode dijeta za RA pacijenata, ponekad i nakon perioda posta. Ova istra転ivanja su pokazala neke prednosti, uklju・uju・i i manje upale, slabu aktivnost bolesti, smanjenje bolova i uko・enosti.

Tako・e, mediteranska ishrana dovodi do pobolj邸anja klini・kih i psiholo邸kih parametara u bolesnika sa reumatoidnim artritisom. Mnogi pacijenti pribegavaju kori邸・enju magneta u terapiji protiv bola.

Magneti su efikasni za le・enje drugih vrsta bola, ali potrebna su istra転ivanja kako bi se osigurala efikasnost za RA pacijente.

Ne treba samostalno dijagnostifikovati ili le・iti reumatiodni artritis, niti sami prepisivati lekove za reumatiodni artritis. To je uloga medicine i licenciranih zdravstvenih radnika. Zbog toga, postoji jedna veli・ina sveobuhvatnog prirodnog le・enja reumatoidnog artritisa. Najbolji izvor vitamina D3 je prikladno izlaganje suncu. Ako to nije mogu・e, onda suplementi vitamina D3 mogu biti korisni. Vitamin D3 je izuzetno va転an za imunolo邸ki sistem organizma.

Brojne studije su pokazale pozitivne efekte za autoimune bolesti kada su postignuti optimalni nivoi vitamina D3 u organizmu. Nedostatak magnezijuma je ・est. Nedostatak magnezijuma dovodi do konstantnog umora, nemogu・nosti koncentracije, razdra転ljivosti, nervoze.

Uticaj magnezijuma na zdravlje na邸eg organizma je ogroman. Stoga je veoma va転no kontrolisati magnezijum, pa ukoliko ga ne mo転emo nadoknaditi prirodnim putem, odnosno konzumiranjem povr・a na prvom mestu zelenog lisnatog povr・a spana・, kelj, blitva, zatim・konzumiranjem badema, semenki suncokreta, pasulja, itd, nedostatak se mo転e nadomestiti i putem 邸ume・ih tableta magnezijuma koje mo転ete nabaviti u supermarketima, kao i prodavnicama zdrave hrane.

Lecenje zglobova prirodnim putem

Najbolji izvor omegaa posti転e se konzumiranjem riba kao 邸to su losos, sardine, tune, sku邸e, bakalar par puta nedeljno. Mnoga klini・ka ispitivanja kod upalnih stanja kod reumatoidnog artritisa, utvrdila su da ove kiseline smanjuju bol u zglobovima, smanjuju uko・enost,・pa omogu・avaju smanjenu upotrebu lekova koje ti bolesnici koriste.

Omega 3 masne kiseline smanjuju upalne procese. Simptomi nedostatka omega 3 masnih kiselina su izrazit umor, suva ko転a, sr・ani problemi, promene raspolo転enja, depresija i slaba cirkulacija. Cink je mineral k.

SLIČNI TEKSTOVI