Ako su poznate vrednosti modula elastičnosti cementnog maltera E m i agregata E ag, umesto izraza iz stava 2. ovog člana, modul elastičnosti lakoagregatnog betona može se odrediti iz izraza. Modul elastičnosti betona starosti manje ili veće od 28 dana može se odrediti korišćenjem istog izraza, sa pretpostavljenim ili ispitanim vrednostima čvrstoće lakoagregatnog betona pri pritisku f k t za odgovarajuće starosti betona. Vrednosti modula elastičnosti lakoagregatnih betona određene ovim članom koriste se pri ispitivanju zatezanjem lakoagregatnih betona.

Za važne investicione objekte obavezno je laboratorijski ispitati modul elastičnosti. Zavisnost skupljanja i puzanja lakoagregatnih betona od vremena i konačne vrednosti skupljanja i puzanja određuju se eksperimentalno, prema jugoslovenskim standardima JUS U. Deformacije skupljanja nearmiranih lakoagregatnih betona posle dana. Prilikom primene tufova teško se procenjuju deformacije skupljanja, pa se tada uvažavaju rezultati laboratorijskih ispitivanja.

Kod lakoagregatnih betona ne postoji jasna zavisnost deformacije ε s, od srednjeg polumera preseka d m kao kod običnog betona, nego ona zavisi od veličine najmanje stranice preseka, pa se može računati kao za prizmu stranice preseka, koja je jednaka manjoj dimenziji preseka betonskog tela.

Vremenski tok deformacije skupljanja u toku prve godine određuje se prema izrazu. ε s I deformacija skupljanja posle jedne godine, prema tabelama 4 i 5;. Konačne vrednosti koeficijenta puzanja nearmiranih lakoagregatnih betona. Starost betona u trenutku opterećenja t o u danima. Konačne vrednosti koeficijenta puzanja j ω.

(PDF) Betonske konstrukcije Prvi deo 3 stapnielementi | Antun Pervan - oiqwdvy.xyz

Minimalne vrednosti iz tabele 6 odnose se na lakoagregatne betone od ekspandirane gline i slično. Zavisnost koeficijenta puzanja j t, t o od vremena t. Odnos koeficijenta puzanja lakoagregatnog betona u vremenu t i konačne vrednosti tog koeficijenta j t, t o j t ¥, t o. a dilatacije puzanja lakoagregatnog betona ε b j t, t o u trenutku vremena t, pri dejstvu konstantnog napona od trenutka t o, linearno su zavisne od tog napona;.

b dilatacije puzanja betona od priraštaja napona u različitim trenucima vremena mogu se sabirati. Primena integralnog oblika veze napona i dilatacije deformacije lakoagregatnog betona zahteva, pri rešavanju praktičnih zadataka, numeričku integraciju u posmatranom intervalu vremena.

Takav računski postupak potreban je samo u slučajevima kad se zahteva posebna tačnost. Umesto integralnog oblika veze napona i dilatacije deformacije u lakoagregatnom betonu, za analizu uticaja puzanja i skupljanja betona u elementima i konstrukcijama od takvog betona "koriste se različite uprošćene algebarske veze napona i dilatacije.

Stepen aproksimacije primenjene algebarske veze mora, dovoljnom tačnošću, odgovarati konkretnom poreklu napona, odnosno poreklu deformacije betona u elementu, odnosno u konstrukciji, kao i stepenu pouzdanosti predviđanja puzanja i skupljanja.

U najopštijem slučaju, algebarska veza napona i deformacije u lakoagregatnom betonu je oblika. ε b t, t o - ukupna dilatacija deformacija lakoagregatnog betona u trenutku t usled dejstva napona od trenutka t o i uticaja deformacija nezavisnih od napona skupljanja betona ;. σ b t o, σ b t - naponi u lakoagregatnom betonu u trenutku opterećenja t o, odnosno u posmatranom trenutku t;.

j t, t o - koeficijent puzanja lakoagregatnog betona;. E b t o - modul elastičnosti betona u trenutku opterećenja t o ;. c t, t o - koeficijent starenja. Koeficijent starenja znatno zavisi od starosti betona i porekla napona, odnosno od porekla dilatacija lakoagregatnog betona u elementu, odnosno u konstrukciji.

Pri određivanju porekla eksploatacionih opterećenja armiranobetonskih konstrukcija i ako nema znatnih smanjenja dugotrajnih dejstava, odnosno odgovarajućih dilatacija lakoagregatnog betona, mogu se za konačnu vrednost koeficijenta starenja uzeti vrednosti kao i za obični beton. ako za konkretnu vrstu lakoagregatnog betona nisu poznate druge vrednosti koje bolje odgovaraju geološkim svojstvima te konkretne vrste lakoagregatnog betona.

Za armiranje konstrukcija i elemenata od betona koriste se žice Ø 12 mm ili šipke Ø 12 mm od glatkog čelika GA, visokovrednih prirodno tvrdih rebrastih čelika RA i hladnovučene glatke i orebrene žice - mrežasta armatura MAG i MAR i Bi armatura BiA. Osim čelika iz stava 1. ovog člana, mogu se koristiti i drugi oblici i vrste čelika ako se ispitivanjem prethodno dokaže da ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom i da se njihovom upotrebom obezbeđuje sigurnost i trajnost konstrukcije i elemenata od betona.

Žice i šipke od mekog betonskog čelika su kružnog poprečnog preseka, a koriste se u nazivnim prečnicima od 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm.

Glatki betonski čelik isporučuje se u pravim šipkama, šipkama savijenim u petlje i u koturovima. Žice i šipke rebraste armature imaju podužna i poprečna rebra, koja međusobno zaklapaju različite uglove. Oblik, veličina i međusobni položaj rebara moraju biti takvi da obezbede potrebnu duktilnost čelika i adheziju šipki i betona u stepenu koji odgovara čvrstoći čelika. Zavarene armaturne mreže sastoje se od pravih, međusobno upravnih zavarenih žica. Oznaka mreže, prečnici i rastojanja žica, tolerancije mera i drugo utvrđeni su jugoslovenskim standardom JUS U.

Sastoji se od dve podužne žice međusobno spojene prečkama, čije su osovine u istoj ravni, a označava se slovima BiA i brojem koji označava prečnik podužih žica izražen u desetim delovima milimetra. Tipovi čelika koji se koriste za Bi - armaturu dati su u tabeli 8.

Odstupanje mera, kontrola kvaliteta i isporuke utvrđeni su jugoslovenskim standardom JUS U. Čelik koji se koristi za izradu armature mora da ispunjava sve propisane uslove date u tabeli 9. Prianjanje betona i čelika određuje se na gredicama izloženim savijanju, na način utvrđen jugoslovenskim standardom JUS U. Žice ili šipke koje se nastavljaju zavarivanjem ne smeju na mestu vara imati lošije mehaničke osobine od osobina propisanih za odgovarajuću vrstu čelika.

Podesnost zavarivanja utvrđena je j.

SLIČNI TEKSTOVI