Zglobovi grudnoog kosa

arcuatum laterale N. phrenicus - Povedavanje vertikalnog prenika grudne duplje tokom udisanja inspiratio ARTERIJE GRUDNOG KOA ARTERIJA GRANICE - POREKLO BONE GRANE ZAVRNE GRANE A. THORACICA INTERNA 1. subclavia 1. Spatium intercostale 6. pericardiacophrenica 1. intercostales anteriores VII-IX A. intercnstalis suprema truncus costocervicalis - AIP od pars thoracica aortae 1. dorsalis - R. spinalis 2. collateralis 3. cutaneus lateralis A. Ostium aortae - ventriculus sinister 1.

Angulus sterni 1. marginalis sinister ARCUS AORTAE 1. Arigulus sterni 1. Vertebra thoracica IV - leva strana corpus-a.

Zglobovi grudnoog kosa

subclavia sinistra PARS THORACICA AORTAE 1. Vertebra thoracica IV- leva strana corpus-a 1. Hiatus aorticus diaphragma - T12 A Visceralne grane 1. subcostalis VENE GRUDNOG KOSA VENA NASTANAK OD ZAVRETAK U PRITOKE V. AZYGOS 1. lumbalis ascendens dextra 2. oesophageales V. lumbalis ascendens sinistra 2. intercostales posteriores sinistrae bronchiales sinistrae V.

CAVA SUPERIOR 1. azygos V. BRACHIO-CEPHALICA 1. sternoclavicularis - V. thyroidea inferior - V. vertebralis - V. thoracica interna - V. intercostalis posterior 1.

intercostalis superior sin. prima vv. intercostales posteriores sinistrae 2,3. Cartilagines costales I-VII 1. Incisurae costales sternum 1. sternocostale intra-articulare 2. Corpus vetrebrae gornja strana nieg prljena 1. longitudinale anterius 2. longitudinale posterius 1. Flexio 2. Extensio 3. Lateroflexio 4. Rotatio 5. Processus articularis inferior vieg prljena 1. Ligamenta intertransversaria ART. CAPITIS COSTAE 1. Fovea costalis inferior 1. capitis costae radiatum 2.

capitis costae intra-articulare - Pokreti klienja koji dovode do podizanja i sputanja rebara ART. Facies articularis tuberculi costae 1. Fovea costalis processus transversi 1. costotransversarium laterale AUTONOMNI NERVI GRUDNOG KOA N E R V N I S P L E T NERV TIP VLAKANA POREKLO ZAVRETAK DEJSTVO SY STEM A N ERV OSU M A UTO NO MIC UM PA RS SYM PATH ETIC A N.

Tabele Celik Documents. Europrofile tabele uzuale Documents. Tabele Hash Documents. Grijanje -Tabele Documents. tabele zidarie Documents. Pokreti kičmenog stuba - oko poprečne ose: antefleksija, retrofleksija, osobito u slabinskom delu - oko sagitalne ose: laterofleksija, donji grudni deo kičmenog stuba - oko okomite ose: rotacija, u vratnom i donjem delu glenohumeralia - kljunastoramena sveza, lig.

coracohumerale humeroradialis, art. humeroulnaris, art. radioulnaris proximalis - zglobna čahura zajednička za sva tri zgloba, pojačana prstenastom svezom, lig. anulare radii,lig. collaterale ulnare et radiale radioulnaris distalis - celom dužinom lakatnu i palčanu kost povezuje podlaktična međukoštana opna, membrana interossea antebrachii radiocarpalis zglobovi korena šake: radiokarpalni, mediokarpalni i interkarpalni zglob - zajedno deluju kao jajoloki zglob, kretnje ograničene - središte zgloba je os capitatum - pregibanja i ispružanja šake, radijalna i ulnarna abdukcija, cirkumdukcija karpometakarpalni zglobovi: malo pomicanje između kostiju - palčani karpometakarpalni zglob je sedlasti zglob što omogućuje pregibanje, ispružanje, odmicanje, primicanje, opoziciju i repoziciju palca metakarpofalangealni zglobovi: pregibanje, ispružanje, radijalnu i ulnarnu abdukciju, kruženje, delomičnu vrtenje prstiju interfalangealni zglobovi: kutni zglobovi, pregibanje i ispružanje članaka prstiju coxae, zglob kolena art.

genus, golenjačno-lišnjačni zglob art. tibiofibularis, gornji skočni zglob art. talocruralis i zglobovi stopala articulationes pedis Spojevi i zglobovi donjih udova - symphysis pubica - art. sacroiliaca - ligg. sacro-iliaca - lig. sacrotuberale - lig. sacrospinale - veze koje povezuju karlične kosti: zaptivna opna, membrana obturatoria, preponska veza, lig. inguinale; propusna sveza, lig.

lacunare; grebenska sveza, lig. pectineale Zglob kuka, art. coxae - vezivnohrskavični prsten, labrum acetabulare - poprečna veza čašice, lig. transversum acetabuli - veza glave bedrene kosti, lig.

capitis femoris - zglobnu čahuru pojačavaju: - bočnobedrena veza, lig. iliofemorale - preponskobedrena sveza, lig. pubofemorale - sednobedrena sveza, lig. ischiofemorale Pokreti u u zglobu kuka: - kuglasti zglob s ograničenim kretnjama - fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, rotacija Na golenjači zglobna površina je gornja zglobna površina golenjače facies articularis superior tibiae.

Između zglobnih površina butne kosti i golenjače, umetnute su vezivno-hrskavične tvorevine, meniskusi, spoljašnji meniscus lateralis i unutrašnji meniscus medialis. Oni prilagođavaju nesrazmernost između zglobnih površina ovih kostiju i prate pokrete u zglobu kolena pomerajući se napred pri opružanju kolena i nazad pri pregibanju kolena.

Zglob kolena articulatio genus Koleni zglob, art. Products FREE adFREE WEBKiosk APPKiosk PROKiosk Pricing Login Registration Sign up for free. Zglob, Zglobovi, Sveza, Sprijeda, Pogled, Ligamenti, Fleksija, Desni, Koljenski, Kosti, Fakultet, Zagrebu, Www. zglobovi - Kineziološki fakultet - Sveučilište u Zagrebu READ. Davor šentija Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu Zglobni sustav systema articulare Nepokretni spojevi izmeñu kostiju: Vezivni syndesmosis Hrskavični synchondrosis Koštani synostosis Pokretni spojevi izmeñu kostiju Nepokretni spojevi izmeñu kostiju Vezivni syndesmosis - šavovi, opne, sveze..

Nepokretni spojevi izmeñu kostiju Hrskavični synchondrosis — krajevi rebara, simfiza, diskusi, meniskusi, zglobne plohe, epifize, uho, nos, grkljan.. Nepokretni spojevi izmeñu kostiju Koštani synostosis Pokretni zglobovi Zglobna tijela konkavno udubljeno konveksno izbočeno Zglobne plohe Zglobna hrskavica elastična, glatke površine Zglobna šupljina Zglobna čahura - vanjski list capsula fibrosa - unutrašnji nji list capsula synovialis Pokretni zglobovi Sinovijalna tekućina podmazuje zgl.

hrskavicu hrani zglobnu hrskavicu Sveze, masni jastučići, i,.

SLIČNI TEKSTOVI