Zgloba

Nekontrolisani padovi i otekli skocni zglobovi

Podmínkou pro získání osvědčení posuzovatele DKK a DLK je složení kvalifikační zkoušky před zkušební komisí a členství v Klubu posuzovatelů ortopedických vad Komory veterinárních lékařů ČR. Posuzovatelé se sdružují do Klubu posuzovatelů ortopedických vad KVL ČR a volí ze svého středu komisi pro řízení posuzování ortopedických vad, komisi odvolací a komisi zkušební. Při zhotovovení dfigitálního snímku formát DICOM zůstávají stejná pravidla pro identifikaci a kvalitu snímku jako u konvenčně zhotoveného snímku.

CD nebo DVD nosič musí být popsán stejně jako samostatný snímek jméno a adresa zhotovitele,datum zhotovení snímku, nacionále psa a jméno a adresa majitele psa. Expozičně správným snímkem se rozumí, že struktury na snímku jsou zobrazeny dostatečně ostré a kontrastní.

Při zhotovení snímku kyčelních kloubů musí být použita sekundární clona. Projekčně správným snímkem se rozumí, že pes je snímkován ve fixačním zařízení lůžko na průřezu tvaru V, umožňující ideální umístění psa do hřbetní polohy v extenzní ventrodorzální projekci na kazetu formátu 30 x 40 cm. Na snímku musí být zachycená celá pánev a stehenní kosti včetně kolenních kloubů. Dále musí být projekce symetrická, tj. Správným snímkem z hlediska identifikace se rozumí, že je na snímku u pravé končetiny psa z laterální strany naexponována pomocí olověných písmen a číslic zkratka pro plemeno psa, tetovací číslo případně číslo mikročipu a symboly pro označení pravé strany Dx,P.

V horním rohu snímku na pravé straně psa musí být popis, ve kterém je uvedeno jméno a adresa zhotovitele, datum zhotovení snímku, nacionále psa plemeno, pohlaví, datum narození, jméno a chovná stanice a jméno a adresa majitele psa.

Před zhotovením rtg snímku pro posouzení na DKK zkontrolovat tetovací číslo psa popř. Je nepřípustné zhotovovat rtg snímek pro posouzení na DKK u psů s nečitelným tetovacím číslem, nebo pokud není možno ověřit identifikační číslo mikročipu.

Ujistit se, že psovi nebyl již dříve zhotoven rtg snímek pro posouzení na DKK. Opakované zhotovení rtg snímku pro posouzení na DKK v takovém případě je nepřípustné.

Opakovaně může zhotovitel zhotovit rtg snímek pro posouzení na DKK u téhož psa jen na výzvu posuzovatele v případě, že první snímek byl expozičně, projekčně nebo z hlediska identifikace nevyhovující pro posouzení. Vyplnit formulář "potvrzení o rtg vyšetření na DKK" a potvrdit ho. Vzor formuláře je součástí tohoto předpisu a používání jiných tiskopisů je nepřípustné. Zhotovovat rtg snímek kyčelních kloubů psa v hluboké sedaci nebo v celkovém úplném znecitlivění tak, aby bylo dosaženo dostatečné myorelaxace.

Při zhotovování snímku je nutné umístit psa do fixačního zařízení, k jeho pravé pánevní končetině položit obráceně sestavu olověných písmen a číslic pro označení plemene, tetovacího čísla popř. Tuto sestavu je nutno před položením na kazetu ukázat majiteli psa. Po exponování snímku ho vyvolat a posoudit, zda je expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správně zhotoven.

Pokud rtg snímek není z tohoto pohledu správný, je nutno zhotovit snímek nový.

EUC Klinika Kladno | EUC

Pokud je rtg snímek správný, zhotovitel jej ukáže majiteli psa a popíše mu, v čem spočívá jeho správnost z hlediska expozice, projekce a identifikace psa. Vyjadřovat se o nálezu DKK je nepřípustné. Potvrdit v průkazu původu psa zhotovení rtg snímku, a to tak, že do kolonky "ostatní" nebo "veterinární záznamy" napíše datum, zkratku "RTG DKK", podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř.

Zhotovený rtg snímek CD nebo DVD nosič s přiloženým formulářem potvrzení se třemi kopiemi tedy celkem 4 formuláře odeslat příslušnému posuzovateli do čtrnácti dnů od jeho zhotovení. Na základě písemné výzvy posuzovatele zhotovit nový rtg snímek pro posouzení na DKK.

Při opakovaném zhotovení rtg snímku pro posouzení na DKK informovat majitele psa, z jakého důvodu si posuzovatel vyžádal zhotovení nového snímku. Vyplnit znovu formulář potvrzení ve 4 provedeních a poslat je spolu se snímkem posuzovateli. Posoudit, zda je tento snímek expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný. Pokud je rtg snímek nevyhovující pro posouzení, vyzvat zhotovitele, aby zhotovil snímek nový. V případě, že zhotovitel nezašle do 21 dnů snímek nový, vyzvat písemně majitele psa, aby si nechal snímek zhotovit znovu u zhotovitele dle vlastního výběru.

Na základě tohoto přípisu je oprávněn kterýkoliv zhotovitel u příslušného psa opakovaně zhotovit rtg snímek pro posouzení na DKK. V případě, že rtg snímek je vyhovující k posouzení,snímek posoudit do 14 dnů od doručení a výsledek zaznamenat do formuláře "potvrzení o rtg vyšetření na DKK". Originál a jednu kopii tohoto potvrzení posuzovatel do 7 dnů od posouzení předá nebo doporučeně zašle majiteli psa, druhou kopii archivuje spolu s rtg snímkem. Pokud s tím majitel souhlasí, zašle posuzovatel třetí kopii konkrétnímu chovatelskému klubu.

Posuzovatel není povinen posoudit rtg snímek v případě, že mu nebyl uhrazen honorář. Tento snímek není možné vydat ani zapůjčit majiteli psa, chovatelskému klubu, zhotoviteli nebo ošetřujícímu veterinárnímu lékaři psa.

Vydat rtg snímek odvolací komisi v případě odvolání proti výsledku posouzení a učinit o tom ve zdravotní dokumentaci záznam. Umožnit komisi pro řízení posuzování ortopedických vad nahlédnout do archívu posouzených rtg snímků a poskytnout ji potřebné informace týkající se celého procesu posuzování. V případě, že komise zjistí závažné chyby v procesu posuzování DKK, je posuzovatel povinen znovu složit kvalifikační zkoušku.

Posuzovatel je povinen provádět vyhodnocování digitálních rtg snímků pomocí PC programu, umožňující změření Norberg-Olsonova úhlu.

Z hlediska etického je nepřípustné, aby posuzovatel posuzoval DKK u plemene jehož jedince chová on sám nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci. V případě, že majitel psa nebo chovatelský klub nesouhlasí s odborným posudkem posuzovatele, mohou se písemně odvolat k prezidentovi odvolací komise.

Odvolání musí být vyhotoveno ve dvojím znění a musí být podáno do 30 dnů ode dne, kdy majitel nebo chovatelský klub obdržel rozhodnutí posuzovatele ohledně nálezu dysplazie kyčelních kloubů příslušného psa. Nedílnou součástí odvolání je originál nebo kopie potvrzení o vyšetření na dysplazii kyčelních resp. V případě, že odvolatel lhůtu nedodrží, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat. Odvolatel musí v odvolání uvést konkrétně proti čemu se odvolává a musí navrhnout rozhodnutí odvolací komise.

Koronaviru.

SLIČNI TEKSTOVI