Hrana za kosti i zglobove

Uno邸enjem prevelike koli・ine soli u va邸 organizam rizikujete izlo転enost ve・em riziku od osteoporoze kao i formiranju kamena u bubregu.

Hrana za kosti i zglobove

Do ovoga dolazi po邸to je so bogata natrijumom koji mo転e da uti・e na nivo kalcijuma u telu. Pri izbacivanju natrijuma, organizam tako・e pokupi i kalcijum i izbaci ga. Verovatno ste upoznati sa svim pozitivnim stranama pijenja kafe kao 邸to su bolja cirkulacija, stimulacija mi邸i・a i bolja koncentracija. Me・utim, kao i sve druge stvari, prekomerno uno邸enje mo転e dovesti do ne転eljenih posledica. Previ邸e kofeina pove・ava rizik gubitka ko邸tane mase kod nekih ljudi zbog ・ega lak邸e dolazi do preloma kostiju.

Naime, pove・an unos ove supstance spre・ava apsorpciju kalcijuma u crevima, a ranije smo pomenuli koliko je kalcijum bitan za o・uvanje zdravlja kostiju. Sre・om, ve・ina ljudi unosi dovoljno kalcijuma pa kofein ne o邸te・uje kosti, ali pove・an unos kofeina a smanjen unos kalcijuma mo転e dovesti do problema sa kostima.

Šta jesti za zdrave i jake zglobove? - Strong Nature

U delu o pravilnoj ishrani, pomenuli smo zna・aj unosa proteina u organizam i namirnice koje se preporu・uju tj. Proteini su bitni za razvoj kostiju, tkiva i mi邸i・a po邸to sadr転e esencijalne i neesencijalne aminokiseline. Esencijalne aminokiseline se unose hranom tako da je ishrana veoma bitna. Kako se stalno govori o zna・aju proteina, ljudi ・esto misle da ih ne unose dovoljno. Me・utim, istina je da ve・ina ljudi unosi i vi邸e nego 邸to je organizmu potrebno. S druge strane, bitno je da se ne preteruje po邸to prekomeran unos proteina mo転e dovesti do slabljenja kostiju jer izbacuje ve・e koli・ine kalcijuma iz organizma.

OSTEO MAX K2 | Biovital

Ukoliko ste svesni da vam kosti nisu jake koliko bi mogle biti, obavezno je da se kre・ete oprezno. Slabe kosti se mnogo lak邸e lome i ・ak i nao・igled bezopasan pad ili udarac mo転e dovesti do loma. Kod starijih osoba, ovakva vrsta povrede ・esto zna・i da ・e izgubiti nezavisnost i morati da se oslanjaju na druge ljude tokom oporavka.

Hrana za kosti i zglobove

Tako・e, svaki pad mo転e potencijalno o邸tetiti ki・mu i dovesti do ve・ih problema. Kako biste olak邸ali kretanje i smanjili rizik od povreda, prekontroli邸ite svoj dom i dom ・lanova porodice slabije konstitucije i ugradite pomo・nu opremu gde je to mogu・e. Isto tako, iako je fizi・ka aktivnost va転na, ne treba preterivati i ugro転avati zdravlje; stoga, dobro se pripremite pre nego 邸to po・nete da ve転bate. Kao 邸to vidite, postoji mnogo stvari koje mo転ete uraditi kako biste oja・ali kosti kao i stvari koje treba izbegavati.

Pravilna ishrana i adekvatna fizi・ka aktivnost su neophodni faktori u o・uvanju zdravlja kostiju, ali tako・e morate paziti da ne preterujete u odre・enim aktivnostima i uno邸enju odre・enih namirnica. Vi ste fantasti・ni sa va邸im predivnim savetima, hvala vam najlep邸e 邸to brinete o o na邸em tr転i邸tu zdravlju. Informativni portal o prirodnom i zdravom na・inu 転ivota.

Share Poma転e kod oboljenja ko邸tano-zglobnog sistema. Pravilna ishrana ・uva skeletni sistem Da bi se smanjio rizik od osteoporoze i slabljenja kostiju, neophodna je pravilna ishrana. Vitamin D za jake kosti Imaju・i u vidu da je vitamin D potreban kako bi organizam mogao da zadr転i kalcijum, manjak ovog vitamina mo転e da uti・e na zdravlje va邸ih kostiju.

Fizi・ka aktivnost poma転e pri odr転avanju ja・ine i gustine kostiju Uz pravilnu ishranu, fizi・ka aktivnost je tako・e bitan faktor u o・uvanju zdravlja. Zaka転ite pregled kod doktora Ukoliko vas boli kost ili zglob ve・ du転i period i bol ne prestaje, potrebno je oti・i kod lekara kako biste bili sigurni da ni邸ta nije o邸te・eno.

Cigarete imaju negativan uticaj na zdravlje kostiju Osim sedenja za ra・unarom po ceo dan i ne izla転enja napolje, jo邸 jedna lo邸a navika koja ima veliki uticaj na zdravlje kostiju je pu邸enje.

Ne preterujte sa gubitkom te転ine Kao 邸to smo pomenuli, masno tkivo poma転e pri ubla転avanju padova. Ne unosite previ邸e soli Kao 邸to postoje namirnice i za・ini koji poma転u pri o・uvanju zdravlja kostiju, tako isto postoje one koje u prekomernim kol.

Hrana za kosti i zglobove

SLIČNI TEKSTOVI