Bolovi

Da se resite bola u zglobovima

Da se resite bola u zglobovima

U ovim zglobovima se mogu čuti krepitacije zvuk prilikom pokretanja zgloba, zatim slabljenje okolnih mišića i time češća uganuća i iščašenja,  osetljivost i bolovi u zglobovima, kao i nestabilnost. Terapijska mera: Starenje zglobova se ne može zaustaviti, ali se može usporiti. Pre svega, blagotvorno deluje svakodnevno pokretanje zglobova, i to tako da svaki zglob ispuni sve svoje moguće pokrete. I važno je čuvanje od teških i iznurujućih poslova, koji vode većim opterećenjima zglobova.

Na primer, često i dugotrajno sedenje vodi lakšoj povredi kičme. U periodu menopauze, zbog smanjenja nivoa estrogena, čest je razvoj osteoporoze.

Spas za umorna stopala: Evo kako da se rešite bolova u nogama i zglobovima

Naime, estrogen je hormon koji tokom reproduktivnog perioda žene, do menopauze, čuva ujedno i zdravlje kostiju. Ali nakon tog perioda, kosti gube svoju gustinu, postaju krhke i lako lomljive. Stoga često stradaju i veliki zglobovi, pogotovo zglob kuka. Stoga su česti prelomi kuka kod starijih žena, pa čak i bez razvoja naročitih simptoma. Terapijska mera: Kod nekih žena može biti neophodna primena estrogenih hormona, kako zbog zaštite od osteoporoze, tako i zbog ublažavanja drugih simptoma menopauze.

Naravno, estrogeni hormoni se moraju davati u malim dozama, kako bi se sprečio rizik od nastanka karcinoma dojke i materice. Opšte je poznato da zglobove moramo stalno pokretati kako bi se očuvala njihova funkcija.

Često je oboljevanje i zgloba ramena, jer je reč o zglobu sa najvećim obimom pokreta od svih zglobova u telu. Nedovoljnim pokretanjem ramena i nedovoljnom prokrvljenošću u nekim bolestima šećerna bolest, hipertenzija, dolazi do njegovog postepenog propadanja. Zglob ramena gubi svoju moć pokretanja i postaje sve više ukočen. Terapijska mera: Sindrom bolnog ramena će, dakle, najpre nastati kod dijabetičara i osoba sa visokim krvnim pritiskom.

Ali samo onda kada su ove bolesti nekontrolisane, zbog čega je otežana cirkulacija u zglobovima.

Da se resite bola u zglobovima

Zato trpe svi zglobovi, ali se pokazalo da je rameni zglob, zbog širokog obima različitih pokreta, najosetljiviji na otežanu cirkulaciju. Osnovna mera kod ovih osoba je upravo kontrola i regulacija osnovne bolesti. A u nekim slučajevima može biti neophodna i primena lekova koji podstiču cirkulaciju.

Takođe, ljudi mogu preduprediti ovaj problem ukoliko se redovno bave fizičkom aktivnošću i svakodnevno vrše pokrete u svim zglobovima.

Povrede zglobova obično su praćene bolovima, otokom, nemogućnošću pokretanja, pa i crvenilom i pojavom hematoma usled krvarenja zbog povreda krvnih sudova. Često je reč o sportskim povredama, mada se one dešavaju u svakodnevnom životu mladih i starijih. Međutim, povrede se dešavaju i zbog nepokretanja i poštede određenih zglobova najčešće zbog povrede, zbog čega trpe ostali zglobovi, koji onda postaju vulnerabilniji i lakše dođe do njihove povrede.

Terapijska mera: Glavna mera za sprečavanje ove vrste povreda je jačanje mišića. Međutim, i neravnomerno jačanje mišića vodi lakšem povređivanju, pogotovo kod sportista.

Zato je važna dobra saradnja i savetovanje sa fizijatrima i lekarima sportske medicine, koji će najbolje uputiti profesionalnog sportistu o potrebnim vežbama za različite delove tela.

To ima za cilj ravnopravno jačanje mišića obe strane tela. Autoimuna bolest reumatoidni artritis, kao što joj ime kaže, manifestuje se zapaljenjem zglobova.

Da se resite bola u zglobovima

Prvenstveno su zahvaćeni mali zglobovi šaka i stopala. Jako retko bivaju zahvaćeni zglob lakta, kolena i skočni zglob. Reč je o naslednoj bolesti, ali se smatra da i infekcije imaju važnu ulogu u početku bolesti. Čak određeni deo istraživanja pokazuje i hormonske uzroke kao komponentu reumatoidnog artritisa, budući da se bolest češće javlja kod žena.

U reumatoidnom artritisu postoje bolovi u zglobovima, ukočenost, posebna vrsta deformacija i poremećaj funkcije zahvaćenih zglobova. Uglavnom se simptomi javljaju u simetričnim zglobovima, dakle na obe šake ili oba stopala.

I počinju u periodu između četvrte i šeste decenije. S obzirom na to da je praktično reč o sistemskoj bolesti, koja zahvata vezivna tkiva, a ne samo zglobove, karakteristična je pojava i drugih tegoba.

Pa tako, osobe sa reumatoidnim artritisom mogu imati poremećaje od strane srca, pluća, i zapaljenja vežnjače oka konjunktivitis.

Lek za Bolove u Kostima i Zglobovima > 7 Najboljih | Prirodno Le・enje

Opisane su i neurološke tegobe, kao i uvećanje slezine, kod pojedinaca. Terapijska mera: Kod reumatoidnog artritisa, dale su rezultate i farmakološke i nefarmakološke mere. Pod nefarmakološkim se podrazumevaju odgovarajuća dijeta koju savetuje lekar reumatolog, fizička aktivnost i smanjenje stresa. Dok nefarmakološke obuhvataju širok spektar lekova koji služe za smanjenje simptoma bolesti, mada potpuno izlečenje nije moguće.

Jedan od najstarijih lekova u upotrebi za lečenje reumatoidnog artritisa je aspirin. Ali može imati štetne efekte na sluzokožu želuca, te izazvati pojavu čira na želucu i njegovo krvarenje. Mogu se javiti i u stanju mirovanja i za vreme kretanja. Ponekad taj ose・aj bola nestane sam od sebe na trenutak, pa se ponovo vra・a, a intezitet i du転ina trajanja zavise od samog uzro・nika. Razlog je velik stres koji zglobovi trpe tokom celog 転ivotnog ciklusa svakog ・oveka, jer povezuju kosti, poma転u da se stabilno dr転i telo bez obzira na te転inu, a tako・e bez njih ljudi ne bi mogli da se kre・u.

Uzroka bolova u zglobovima i kostima ima mnogo, a veoma je va転no da 邸to pre po・nete sa le・enjem da bi izbegli komplikacije. Umesto kori邸・enja aspirina, upotrebite neki od mnogobrojnih prirodnih lekova koji ・e veoma brzo eliminisati neprijatan ose・aj i pru転iti vam olak邸anje. Bilo kakva bolest, infekcija ili povreda koje poga・aju ligamente, meka tkiva i tetive, mogu prouzrokovati hroni・an bol u kostima i zglobovima.

Bolesti izazvane aktivnostima slobodnih radikala direktno uti・u na naru邸avanje strukture kostiju. U slu・aju da va邸em organizmu nedostaju kalcijum ili vitamin D, mo転e se razviti osteoporoza, a sa njom i bolovi u kostima i zglobovima. Starost tako・e ima veliki uticaj na kosti, koje po・inju da slabe, a ligamenti u predelu zglobova vi邸e nisu u mogu・nosti da izdr転e te転inu tela kao ranije.

U najgorem mogu・em slu・aju, metastaza kancera koja uti・e na kosti i zglobove mo転e da izazove ose・aj bola. Bol u kostima je obi・no lokalizovan i ・esto se opisuje kao veoma o邸tar, pogotovo kad je povezan sa prelomom. Javlja se zbog akumulacije te・nosti kod bolnih zglobova.

Uz to, oni su vidljivo ve・i nego obi・no, a i oblik im je promenjen. Predstavlja spre・eno ili ograni・eno kretanje.

Da se resite bola u zglobovima

Ponekad je neophodan veliki napor da bi se dogodio pokret na mestu gde se nalazi bolni zglob ili kost. Postoje mnogi faktori koji mogu izazvati bol u kostima i zglobovima, tako da je neophodna konsultacija sa izabranim lekarom pre po・etka terapije prirodnim sredstvima za le・enje. Ako bolujete od lupusa, prirodni lekovi ne・e ostvariti rezultat koji ・e uklju・iti potpuno izle・enje od bolesti, ve・ ・e samo ubla転iti bol kao simptom oboljenja. Budite pa転ljivi, dobro upoznajte svoje telo i razgovarajte sa stru・nim licem da bi ostvarili najbolje rezultate.

Aktivna komponenta u ovom za・inu se zove kurkumin, koji za・inu daje prepoznatljivu boju, a tako・e i lekovitost. Spre・ava produkciju proteina koji pokre・u bol i stvaranje otoka. Kori邸・enjem 邸ipka kao prirodnog leka pacijenti su primetili smanjenje uko・enosti i umanjena im je i doza medikamenata za le・enje bolova u kostima i z.

SLIČNI TEKSTOVI