Për mësuesit e mi do të kemë gjithmonë miradi e respekt të merituar. Detyrën time do ta ushtrojë me ndërgjegje e dinjitet.

Brengosja ime më e madhe do të jetë shëndeti i pacientit tim. Do t'i ruaj me tërë fuqinë që kam nderin dhe traditën fisnike të profesionit mjekësor. Kolegët e mi do ti kem vëllezër. Në punën time me të sëmurët nuk do të ndikojë kurrfarë paragjykimi mbi përkatësinë fetare, kombëtare, racore, politike a klasore.

Jetën e njeriut do ta respektojë absolutisht, që nga zanafilla e saj. Nuk do të lejojë as në rrethana kërcënimi që dija ime jetësore të përdoret në kundërshtim me ligjet e humanitetit. Këtë betim e jap solemnisht dhe me vullnet duke u mbështetur në nderin tim.

Svojata profesija }e ja izvr{uvam sovesno i dostoinstveno. So site svoi sili }e gi branam ~esta i plemenitite tradicii na lekarskata profesija. Moite kolegi }e mi bidat bra}a. I pod zakana nema da dopu{tam moeto medicinsko znaewe da se iskoristi sprotivno na zakonite na humanosta. Na ova se obvrzuvam sve~eno, slobodno povikuvaj}i se na svojata ~est. THE SWEAR OF HYPOCRAT At the time of being admitted as a Member of the medical profession I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity: I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due; I will practise my profession with conscience and dignity; The health and life of my patient will be my first consideration; I will respect the secrets which are confided in me; I will maintain by all means in my power, the honour and.

I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity; I make these promises solemnly, freely and upon my honour. Peeva, S. Gerasimova, G. Apostolova, N. Pisevska, H. Po~ituvani ~itateli na spisanieto Apolonia, nejzini simpatizeri, u~esnici na me unarodniot Kongres "Stomatologijata Denes", kole{ki i kolegi.

Revista stomatologjike Apolonia, së bashku me ju, me bashkëpuntorët e sajë të cilët nga dita në ditë vijnë duke u shtuar; Nga numri në numër hapëron dretj mëtimeve të saja në shkencën dhe profesionin e stomatologjisë me hapa të guximshëm dhe të sigurtë, si dhe ballë lartë.

Revista Stomatologjike Apolonia, si organ i Shoqërisë Stomatologjike Shqiptare edhe në këtë numër si gjithmonë, me përmbajtjen e vet ka për qëllim që lexuesve të sajë të ju ofrojë materiale cilësore dhe tema të rëndësishme dhe interesante, nga shkenca dhe praktika stomatologjike në veçanti si dhe nga mjeksia në përgjithsi. Dhe prandaj, çdo numër i ri i revistës paraqet edhe një fillim të ri, pasiqë revista me përmbajtjen dhe me materialet e saja bën prerje të njohurive profesionale dhe shkencore gjer më këtë moment, ndërsa të gjithë atë të cilën do ta sjell me vete stomatologjia në të ardhmen, do të prezentohet dhe do ta gjejë vendin e vet në numrat e ardhshëm të revistës Apolonia, sepse është më se e vërtetë që fati i njeriut është i destinuar ti ndjekë dhe ti perqafojë ndryshimet të cilat si të domozdoshme ndodhin çdo ditë.

Ngeli me shpresë se së bashku me revistën Apolonia, me materialet e kongresit, si dhe me përcjelljen e punimeve të kongresit, do të kaloni ditë të këndshme në Strugë duhe i shijuar bukuritë e sajë dhe liqenit pranë. The journal of dentistry Apolonia together with You, with its collaborators, which from day to day become numerous; From number to number make steps through it.

SLIČNI TEKSTOVI