Bolove

Zglobovi koji spajaju rebra i kraljeske

Zglobovi koji spajaju rebra i kraljeske

Sinovijalna ovojnica je membrana koja okružuje zglob i stvara zaštitnu vreću oko zgloba. Ova vrećica je ispunjena tekućinom koja oblaže zglob, a naziva se sinovijalnom tekućinom. Navedena tekućina, štiti zglob, te opskrbljuje hranjivim tvarima hrskavicu i meko tkivo u zglobu.

Trajna upala sinovijalne ovojnice dovodi do oštećenje hrskavice i kosti u zglobu, što se očituje oticanjem, bolnošću, ukočenosti i gubitkom funkcije zgloba. Melargia parestetica — stanje obilježeno trncima, utrnulosti i žarom u vanjskom djelu bedra. Uzrok ovog stanja je kompresija živca koji daje osjetnu inervaciju kože u tom području.

Zglobovi koji spajaju rebra i kraljeske

Pijelonefritis — infekcija bubrega, vrsta mokraćne infekcije koja započinje u ureteru mokraćovodu ili u mokraćnom mjehuru i širi se na bubrege. Osteomjelitis — infekcija kostiju. Infekcija može zahvatiti kosti šireći se krvotokom ili širenjem iz okolnog tkiva.

Infekcija također može započeti i iz kosti u slučaju kada ozlijeđena kost dođe u kontakt s bakterijama.

Može biti uzrokovana specifičnim bolestima kao mišićna distrofija ili cerebralna paraliza, dok kod većine skolioza ne znamo uzrok. Pagetova bolest kosti — nastaje kada novo koštano tkivo postupno zamjenjuje staro koštano tkivo. Tijekom vremena, zahvaćene kosti mogu postati krhke i deformirane. Ocijenite članak Ocjena 0. Tako bi sakrum pod težinom tijela težio okretanju oko točke oslonca, čime bi baza bila potisnuta prema naprijed i dolje, a vrh sakruma prema natrag i gore.

To sprječavaju snažne sakrotuberalne sveze. Zdjelična šupljina. Grani č na pruga, linea terminalis, se ž e obostrano od promontorija do gornjeg ruba simfize, dijeli veliku zdjelicu pelvis maior od male zdjelice pelvis minor. Malu zdjelicu oblikuje os sacrum, os coccygis i dijelovi os ischi i os pubis. Ovalnog je oblika, stražnji zid je konkavan prema naprijed zbog sakralne i kokcigealne kosti. Tako pri promjenama na koštanim strukturama zdjelice, promjenama posture ili degenerativnim promjenama u ovom segmentu, dolazi do promjena i u njihovim odnosima.

To se odražava na promjenu veličine spomenutog prostora i na funkciju organa koji se tu nalaze. Prema Hodgeu, sustav paralelnih ravnina identificira;.

Pri uspravnom stavu, zbog inklinacije zdjelice, apertura pelvis je smještena od straga i gore prema sprijeda i dolje, tako da s horizontalnom ravninom zatvara kut od cca 60 st.

Zglobovi koji spajaju rebra i kraljeske

Pri porođaju je to jedno od kritičnih mjesta! Poprečni promjer izlaza zdjelice spaja obje sjedne kosti i položen je više prema straga. Zdjelična šupljina, uz individualne razlike vezane na konstituciju, razlikuje se i prema spolu. Prednji i stra ž nji zdjeli č ni nagib su pokreti zdjelice u sagitalnoj ravnini oko frontalne ne osi. Kod normalno polo ž ene zdjelice, u inklinaciji 30 stupnjeva spinae illiace anterior superior nalaze se u horizontali sa spinama illikama posterior superior, a simfiza pubis le ž i u vertikalnoj osi.

Crte ž A. Prednji nagib zdjelice pri fiksiranom femuru dovodi do fleksije kuka, a stra ž nji nagib do ekstenzije kuka, gdje kroz posteriorni nagib simfisis pubica ide prema gore, a   stra ž nji dio zdjelice se pribli ž ava femuru vi š e nego kada pokre ć emo natkoljenicu u ekstenziju. Fleksija u kuku kroz prednji nagib zdjelice dovodi spinae illiace anterior superior prema naprijed i dolje, simfiza se pokre ć e prema dolje i bli ž e femuru, š to je vi š e nego kada natkoljenicu podi ž emo prema simfizi sl.

Zdjeli č no dno ima dvije š upljine koje dijele dijafragma pelvis i dijafragma urogenitale. Dijafragma pelvis sastoji se od: m. Sastoji se od tri dijela; pars cutanea, pars superficialis i pars profunda. Inervacija; n. Mišići dijafragme male zdjelice inervirani su od ogranaka pudendalnog spleta koji izlazi iz najkaudalnijeg dijela leđne moždine, conus medularis, iz jezgre; centrum anospirale, a dijelom S Dijafragma urogenitale. Grade ju;.

Važni su za održavanje normalnih funkcija spolnih organa. Uz spomenute mišiće, značajnu ulogu na stanje i funkcije dna zdjelice imaju mišići koji ostvaruju pokrete donjih ekstremiteta: obturatorni mišići te aduktori natkoljenice.

Duboki sloj perinealne membrane je u direktnom kontaktu s većim dijelom m. Perinealno tijelo je masa tkiva između prednjeg ruba anusa i stražnjeg ruba perinealne membrane. Tu se susreću brojni mišići; površno m. Promjena tlaka u maloj zdjelici utječe na rad organa male zdjelice. Uspravni položaj, kašljanje, kihanje ili nošenje tereta povećava opterećenje koje djeluje na organe u maloj zdjelici mjehur, prostata.

Zglobovi koji spajaju rebra i kraljeske

Na rad vezivnih i mišićnih struktura dna zdjelice utječe i inervacija muskulature preko vegetativnog živčanog sustava. Utjecaj voljne kontrakcije na stanje i funkcije sfinktera, preko akcija sinergističkih mišića manifestira se kroz značajnu pomoć    rotatora i aduktora natkoljenice. Kod pregibanja trupa prema naprijed dolazi do koordiniranog djelovanje femura, zdjelice i lumbalne kralje ž nice. Glava i trup slijede pokret tako da lumbo - zdjeli č ne kretnje poput humeroskapularnog ritma pove ć avaju tlakove unutar prsne š upljine, trbu š ne š upljine i zdjelice.

Pregibanje trupa prema naprijed slika uz nagla š enu fleksiju torakalne kralje ž nice da bi dohvatili podlogu, uz fleksiju kuka i nagib zdjelice prema naprijed, nije dovoljan da se dohvati podloga.

Za š to? Zato š to je kod ispru ž enih koljena kuk   mogu ć e flektirati samo do U ovom polo ž aju tlakovi se mijenjaju u intenzitetu i u smjeru djelovanja. Uslijed smanjenja promjera nagib zdjelice pove ć ava se tlak u smjeru abdomena i u smjeru male zdjelice ovisno i o aktivaciji agonisti č ke i sinergisti č ke muskulature.

Tako u polo ž aju adukcije i unutarnje rotacije natkoljenice, sinergisti č ka muskulatura poma ž e strukturama koje č ine dno zdjelice da " izdr ž i " povi š enje tlaka, bez posljedica za svoj tonus.

Kod č u č nja je situacija jo š nagla š enija u smjeru potiska na dijafragmu pelvis i dijafragmu urogenitale s pripadaju ć im sfingterima i na organe u tom prostoru. Slika Kod otvorenog kineti č kog lanca   odgovor napetih fleksora kuka i nagiba trupa prema naprijed samo u kuku le đ a ostaju ravna u torakalnom dijelu, linija gravitacije pada izvan baze oslonca, š to pove ć ava tlakove unutar zdjeli č nog dna.

Tablica mišića. Građa potkožnih mišića razlikuje se od mišića na trupu i ekstremitetima. Oni su mali, plosnati mišići, nisu obavijeni fascijom, izuzev m. Uglavnom su smješteni oko prirodnih otvora, te na krovu lubanje gdje stvaraju široku mišićno-fibroznu ploču.

Svojim tonusom i kontrakcijom pokreću kožu glave i l ica mjenjaju ć i tako izraz lica   mimiku. Podjela mišića prema položaju I funkciji.

Platizma, vezivno - fibrozna plo č a. Polazi   iz podru č ja vrata, š iri se prema licu, a sastoji se od . Tako je platizma povezana s nekoliko drugih mišića lica: m. Pokreti očne jabučice. Svaka promjena položaja oka rezultat je aktivnosti agonista uz relaksaciju antagonista zakon recipročne inervacije.

Pri naglim pokretima dolazi do inhibicije antagonista kro.

SLIČNI TEKSTOVI