Svoi me zglobovi bole

Na kraju knižice stoji latinska potvrda, gdje se veli, da je knižica napisana,a R. U negovoj knižici ima dosta štamparskijeh pogrješaka. Isporedi : ftratyena perdita, platvu merceđem. Isporedi: ofuven, takoyer, poroyenye, Ofuyuyu condemnant, oflobayate. Isporedi: uvridio, ispovida, grib, vridan.

Ova je kniga štampana god. Vrančićeva je kniga gotovo sva štampana kur- sivom osim predgovora str. Sve vokale Vrančić veoma rado udvaja, ali udvaja dosta i neke kon- sonante. Samo je jedan znak, na ime v, koji se ne upotreblava baš veoma često: u svojemu, u Rimu, u velikoj, ti nebo, ii pravednivosti, a partikula, pb sebi, da partikula, mogh possunt, zla mali, gen. Isporedi: ođdivena vestita 54, Isporedi jistinno verum 9, 17, 39, 90, jistinnu veram 20, gdje se ne zna, da li nn znači prosto udvajane ili možda etimologičko pisane.

Isporedi,rafzfsardi' 8, 13, 82,ifzfzicseno' 14,rafzszipati' Isporedi,lafczeem' Isporedi,tesko' 23, Barako viceva je,Vila' gotova sva osim naslova štampana kur- sivom.

Svoi me zglobovi bole

U noj ima mnoštvo štamparskijeh pogrješaka. Strane Iz eksemplara, koji je za ovu radnu upotreblen i koji pripada jugoslavenskoj akademiji, istrgnuto je nekoliko listova ovdje i ondje. Baraković obično rastavla pri- jedlog od glagola pišući n. C obično se piše znakom c, ali se kasto nalazi i znak z : funza, zuitach, brataz, chonza. Konsonante udvaja Baraković veoma često, vokale e, i često, ostale sasma rijetko : aa : vaas. Baraković upotreblava znakove i ', od kojijeh je prvi rijedak, a drugi veoma rijedak: plač fletus, ih id, da dedit, miiti puto, sta stetit, ponize komparativ, sto centum, ti nemu, u Zadar, u Bogu, u mriti, a partikula.

Isporedi: graške to je griješka kako i sam pisac u popisu štamparski] eh pogrješaka veli, da se, graške' ima popraviti u, gradske'. Isporedi: nogat Isporedi : zapam partic. Isporedi : časan OFigiY B.

Pia V. Pbnelinyem dan skorb na du6r. V Bnecih na U Albertijevoj knižici dolaze strane U prijegledu, koji dale dolazi, znači nama U gen. Isporedi i : rukub. Alberti upotreblava znakove i ', a što znače, to je rečeno malo prije pod,udvajanem slova'. Taj pisac bileži kvantitetu gotovo na svakoj riječi. Za ogled ispisuje se ovdje psalam , koji je štampan na strani 84— Iz dubin uzvapih k tebi, gospodine, gospodine, usliši glas moj.

Budite uši moji uzimlući glas mćlitve moje. Akb bezzakonja prežal budeš, gospodine, gospodine, tkb pb- trpi't? Za čtb pri tebi očišćenje jest i ciča zakona tvoga potrpib te, gospodine. Potrpila jest duša moja, u riči,gniegouoy', ufala, jest duša moja na, gospodina.

Od straže jutarne db noći ufaj Izraele na gospodina. Za čtb pri gospodinu milosrdje i bbilatb pri nemu bdkuplenjć. I ta će izktipit Izraela od svib bezzakonji,gniegouih'. Hlib naš svagdani daj nam danas i bdpusti nam duge naše, kako mi bdpušćamo dužnikom našim.

I ne uvedi nas u napast, da, izbavi nas od zla. Isporedi: obsova blaspbema- vit Isporedi: počamši xxvm. Isporedi : izkati quaerere ; fonetički: iskrnemu xliv, 8, iskrnega xliv, , iskusiše 3, 93, uskliknite 28, , uskrsnul 39, 43, uskrisiti , uskrišenju , iskupiv Isporedi,mnoctuu' , ,mnoctuo' , , ,mnoctua' Mauru Orbinu Dubrovčaninu. Godina zapisana je pri potvrdi. Isporedi: Svietloft, Sfietloft. Isporedi,vafda' možda griješkom. Isporedi: lastan facilis 91, izvršan , , Eksemplaru ove knižice, koji je upotrebjen za ovu radnu i koji pripada i ugosl.

Djelo,Lubica' krne je na kraju, jer se iza To je po svoj prilici drugi dio Gazarovićeva djela, jer se na naslovnoj strani veli ,Lubica. Dakle će ono, što dolazi na strani 97b — biti ta,lubena prigovaranja'. U prijegledu, koji niže dolazi ; brojevi 97, 98, 99 -itd.

Eksemplar je uopće u vrlo rđavu stanu ; mnogo je stradao od molca. Osim toga ima knižica dosta štamparskijeh pogrjelaka. Tza predgovora stoji negova slika, a oko ne je natpis,Marin Gazarović bfarski vlastelin'. Isporedi : ručice,ručice c.

  • Unesite vaši email adresu.
  • Kasto se slovo h upotreblava suvišno: humarla 17, humarlu 18, humarlo 91, humive Što se nalazi humiglieni 71, humigliena 96, tu stoji h poradi latinskoga,humilis'.

    Osim slova 1 druga se dosta rijetko udvajaju u Gazarovića. Isporedi: obsovan Isporedi: tom mi Isporedi: trgovce 20, ovčice Ispo- redi: izgubivši 39, protivšćinu Isporedi: izkati quaerere Isporedi: iztoga ipsum Što je ovdje ispisano, to se nalazi na strani 1. Naslovna se strana nije mogla ispisati, jer je onaj eksemplar nema, koji je za ovu radnu upotreblen i koji pripada jugosl. Na zadnoj strani knige stoji napisano mjesto i godina štampe, na ime: V Bnetcciih mdcxxvi.

    Bandulavić kasto piše slovo b u genitivu plurala : gliu- diih, pecaliib, poxelinyiib, zubiih, nocchijh. Ispoređi: rukuh. Bandulavić upotreblava znakove i ', oba veoma često.

    Ovdje se za ogled ispisuju sve akcentima obiležene riječi iz početka Jova- nova jevanđela na str. Ispoređi: ođtišadši 2, 26, odtide 18, 23, 36, 76, , odteli particip od, oteti' , Isporedi: jaganca 14, Isporedi: prišlatcu advenae Isporedi: iskamena,iz ka- mena' Ova kniga ima trostruku paginaciju: predgovor se bileži broje- vima i, n, ni itd. Da ne bi bilo pometne, bileže se u ovoj radni brojevima 1, 2, 3 itd. Taj je pisac Cakavac, ali kasto mu proviruju iz pisana kajkavske osobine; tako prijedlog s često piše z: zmutili, zvezana, zlize, z neba, z nikoliko, z veseljem, z velikom, z jednim, z onim itd.

    Za to kada se u nega nalazi ,z dobrim' ili,s kim',s po- moćju', ne zna se, je li to ili nije pisano fonetički. To je uzrok, te se takvi slučajevi izoštavlaju iz našega prijegleda konsonantskijeh kombinacija. Druga je kajkavska osobina, što na početku riječi piše vu mjesto u: vusta,nsta', vudi nocet, vuzi loc. Biće i u leksiku Glavinićevu koješta kajkavsko : rubac, obsuditi condemnare,.

    SLIČNI TEKSTOVI