Rucni zglobovi

Nakon postavljanja dijagnoze preporučiti će se potrebno liječenje. Domagoj Perković, dr. Boris Nemec, spec. Ernest Irha, dr. Poliklinika Matulić Osječka 24A. Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva.

Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se. Nalazite se u Djelatnosti i usluge Ortopedija Ručni zglob i šaka Anatomija šake. Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju Dr. Bolnica Nemec - Zagreb ×. Zagreb Domagoj Perković, dr. Bolovi u zglobovima poga・aju ・esto starije osobe,・ mada se i kod mla・ih javljaju simptomi usled sve ・e邸・ih degenerativnih promena zglobova 邸ake.

Razlozi javljanja su uglavnom degenerativne bolesti autoimunskog porekla i ・esto se ne zna na koji na・in je bolest nastala. Bolovi u zglobovima prstiju i 邸ake se javljaju usled degeneracije kostiju, mi邸i・a, zglobova, tetiva, krvnih sudova i vezivnog tkiva.

Tegobe s ručnim zglobom | Ottobock RS

Naj・e邸・i uzrok zbok kog nastaju bolovi u zglobovima prstiju ruke jeste rizartroza, odnosno, osteoartritis. Osteoartritis nastaje kao posledica degenerativnih promena u hrskavici, zglobnoj ・auri i zglobnim vezama, a kao primarni uzrok se navodi istro邸enost i prevelika upotreba zgloba, zbog toga osteoartritis uglavnom nastaje kod osoba starijeg 転ivotnog doba.

Osteoartritis zbog koga se javljaju neugodni bolovi u zglobovima prstiju i 邸ake je rasprostranjena bolest, od koje prete転no oboljevanju starije osobe, a javlja se podjednako i kod 転ena i kod mu邸karaca. U zemljama sa visoko razvijenim zdravstvenim sistemom, bolovi u zglobovima su na prvom mestu kao razlog odsustva sa posla. Klini・ki, rizartroza daje veliki bol, koja je u po・etku prisutna pri fizi・koj aktivnosti osobe i pri velikom optere・enju 邸ake, a usled prolongiranosti bolesti, bol u prstima i 邸aci po・inje da se javlja i kada osoba miruje.

Paralelno sa razvojem uko・enosti, razvija se i slabost muskulature okolnog podru・ja, kao i slabljenje sistema ligamenata. Povremeno sa bolovima u 邸akama se javlja i otok zgloba, ukoliko do・e do razvoja infekcije zgloba. Tada se govori o razvoju dekompenzacione artroze koja mo転e da ostavi trajni deformitet. Ovaj proces prvo nastaje u velikim zglobovima, kao 邸to su zglob kuka i kolena, a potom i na malim zglobovima 邸aka i prstiju. Ovo oboljenje zbog koga se javljaju bolovi u zglobovima prstiju i 邸aka se defini邸e kao profesionalno oboljenje — kod manuelnih radnika koji dosta 転ivotnog doba provedu bave・i se te邸kim fizi・kim poslovima.

Ova bolest je autoimunska i predstavlja paljenje zglobova 邸aka i stopala pra・emo otokom predela zgloba, intenzivan bol a u te転im situacijama i propadanje kapsule zgloba. Reumatoidni artritis nema jasan uzrok nastanka, ali nau・no je dokazano da na razvoj bolesti uti・e genetska predispozicija, da se kod 転ena ・e邸・e javlja nego kod mu邸karaca, da se naj・e邸・e javlja u srednjem 転ivotnom dobu izme・u Ko・enje prstiju na rukama se tako・e javlja.

Ova bolest nastaje iznenada, i uglavnom u isto vreme, vi邸e zglobova biva zahva・eno. Simetri・no zahvata zglobove, a sama bolest po・inje da se razvija・ na zglobovima 邸ake i stopala.

Povrede rucnog zgloba: Anatomija rucnog zgloba

Bol i uko・enost se poja・avaju nakon ustajanja iz kreveta i i vi邸esatnog mirovanja. Slabost i umor su izra転eniji rano ujutru. Posledice koje reumatoidni artritis ostavlja mogu bitno da ugroze funkcionalnost osobe. Pored toga 邸to se javlja bol u prstima 邸ake mo転e do・i do kontrakture — tada je prst fiksiran u jednoj ta・ki i ne mo転e da se savija i opru転a. Uporedo sa tim, dolazi do primicanja svih prstiju ka malom prstu i da na taj na・in do・e i do deformiteta tetiva.

Karakteristi・no za reumatoidni artritis jesu ・vori・i koji se javljaju iznad zahva・enog zgloba. Pored ustaljenih simptoma kao 邸to su uko・enost bolovi u zglobovima, neke osobe imaju i povi邸enu telesnu temperaturu, kao i zapaljenje krvnih sudova koje mo転e dovesti i do o邸te・enja nerava i ko転e iznad o邸te・enih nerava i krvnih sudova. Ozbiljnije komplikacije reumatoidnog artritisa mogu biti i ko・enje i krivljenje prstiju, zapaljenje plu・ne maramice, zapaljenje sr・ane maramice, ote転ano disanje i poreme・aj rada srca u vidu pretkomorskog i komorskog treperenja, povi邸enja krvnog pritiska i velikog obroja otkucaja srca u minutu.

Radi lak邸eg dijagnostikovanja reumatoidnog artritisa, napravljen je spisak simptoma koje osoba mora imati da bi joj bila uspostavljena ova dijagnoza, ta・nije ukoliko osoba ima minimum 4 simptoma, defitivno se radi o reumatoidnom artritisu. Pomo・ne dijagnosti・ke metode jesu i laboratorijski testovi npr. Preventivne mere za artritis prstiju u ubla転avanju bolova i simptoma reumatoidnog artritisa jesu odmor nakon iscrpnih fizi・kih aktivnosti, odgovaraju・a ishrana — uvo・enje ribe i biljnih ulja u ishranu a redukovanje crvenog mesa mo転e doprineti pobo邸ljanju klini・ke slike i kona・nog ishoda bolesti.

Tako・e, treba voditi ra・una o tome da oboleli zglobovi budu po邸te・eni te邸kih fizi・kih aktivnosti. Lekovi koji se koriste u le・enju reumatoidnog artritisa jesu nesteroidni antiupalni lekovi, kortikosteroidi i imunosupresivi.

Rucni zglobovi

Od nesteroidnih antiupalnih lekova, najva転niji i najpoznatiji lek jeste aspirin. Pored aspirina, u 邸irokoj upotrebi je i ibuprofen.

SLIČNI TEKSTOVI