Bolove

Intenzivno vezbanje sa bolnim zglobovima

Intenzivno vezbanje sa bolnim zglobovima

Biti aktivan je jedna od najboljih stvari koju mo転ete u・initi sami za sebe, ・ak i ako imate reumatoidni artritis RA. Morate saznati kako da radite・u skladu sa svojim mogu・nostima. Va邸 lekar ili fizioterapeut vam tu zasigurno mo転e pomo・i. Ipak, artritis je jedan od naj・e邸・ih razloga koja ljudi navode kao razlog za izbegavanje fizi・kih aktivnosti.

Neaktivnost, pored problema povezanih s artritisom, mo転e rezultovati razli・itim zdravstvenim rizicima, uklju・uju・i dijabetes tipa II, kardiovaskularne bolesti i osteoporozu. Osim toga, slabost tolerancije bola, slabe mi邸i・e, krute zglobove i slaba ravnote転a koja je zajedni・ka mnogim oblicima artritisa mo転e biti pogor邸ana neaktivno邸・u.

Intenzivno vezbanje sa bolnim zglobovima

Za mnoge starije osobe s artritisom, promene kod zglobova i mi邸i・a zbog starenja mogu pogor邸ati stvari. Dakle, za osobu s artritisom, prava vrsta ve転banja je veoma va転na. Najbolje 邸to mo転ete u・initi jeste da slu邸ate svoje telo. Ako se ne ose・ate dovoljno dobro, napravite pauzu nedelju dana, dr転ite se tempa ve転be od prethodne nedelje. Ako su vam zglobovi nate・eni ili bolni, uzmite slobodan dan od ve転bi, ali va転no je nastaviti. Fizi・ka aktivnost se sastoji od svakodnevnih zadataka, kako profesionalnih tako i aktivnosti u slobodno vreme na koje obi・no uti・e artritis.

Ve転ba i artritis mogu i trebaju postojati zajedno. Osobe s artritisom koje redovno ve転baju imaju manje bola, vi邸e energije, pobolj邸avaju san i bolju svakodnevnu funkciju.

Intenzivno vezbanje sa bolnim zglobovima

Lagane・ve転be s niskim intenzitetom pomo・i・e vam da osigurate siguran i uspe邸an program ve転banja. Ako trenutno ne ve転bate, najpre se obratite svom lekaru. Recite mu 邸ta 転elite u・initi i pitajte koje ・e vrste ve転bi biti najbolje za vas, a 邸ta bi trebali izbegavati. Tako・e konsultujte se sa fizioterapeutom kako bi napravili siguran, delotvoran plan rada.

On ・e vam pokazati 邸ta da ・inite, re・i vam koliko ・esto treba da radite svaku ve転bu i koliko bi trebalo da odvojite vremena za svaku pojedinu ve転bu. Nakon 邸to vam lekar ka転e da je u redu, poku邸ajte odvojiti 20 do 30 minuta ili vi邸e za ve転be ili onoliko vremena koliko mo転ete.

Mo転da ne zvu・i logi・no, ali ve転ba mo転e pove・ati energiju i u・initi vas fleksibilnijim. Nakon 邸to preduzmete prve korake, bi・ete na putu da iskoristite prednosti. Vama i va邸im zglobovima bi・e drago 邸to ste to u・inili. Aktivnost poma転e u smanjenju ote・enosti i bolova u zglobovima i ja・a mi邸i・e. Ve転ba, kao 邸to je hodanje, ・ini va邸e kosti ja・im i poma転e u spre・avanju osteoporoze.

Mnoge 転ene imaju slabe kosti nakon menopauze, ali je ・e邸・e kod onih koji imaju Reumatoidni artritis i uzimaju steroide za le・enje upale. Kretanje vam poma転e i da bolje spavate. Ono vam poma転e u upravljanju stresom i depresijom koja mo転e do・i s reumatoidnim artritisom. Razgovarajte sa svojim lekarom. Pitajte ga kakva je ve転ba najbolja za vas. Obavesti・e vas ako postoje neke aktivnosti koje bi trebali presko・iti.

Na primer, ako ste zabrinuti zbog upale u ramenu, mo転da ・ete hteti koristiti bicikl ili 邸etnju umesto plivanja. Po・nite polako sa ve転banjem. Ako ne znate gde da po・nete ili mislite da nemate puno vremena za ve転banje, zapo・nite sa 5 minuta odvojenog vremena za ve転bu.

Sutradan, poku邸ajte da dodate jo邸 jedan minut, i tako dalje. Budite oprezni da ne preterate u po・etku. Manje je va転no kako po・injete, va転no je gde ・ete sti・i. U・inite ve転banje lak邸im. Ako je gnjava転a do・i do teretane, radite kod ku・e ili u va邸em kom邸iluku. Ali, ako vam se svi・a energija fitnes centra, poku邸ajte prona・i onaj centar koji je vama najbli転i, kako vam dolazak do njega svaki dan ne bi stvarao problem.

Tra転ite pomo・ kako bi krenuli. Ako mo転ete, tra転ite savet od fizioterapeuta ili trenera koji ima iskustva s artritisom. Oni vas mogu nau・iti kako da procenite odgovor va邸eg tela, tako da na preterate, zavr邸ite sa bolom i da se obeshrabrite. Ne転na, redovna ve転ba pomo・i ・e vam u ja・anju mi邸i・a va邸ih zglobova. Tako・e mo転e pomo・i u borbi protiv umora koji je tako uobi・ajen kod osoba s Reumatoidnim artrit.

Intenzivno vezbanje sa bolnim zglobovima

SLIČNI TEKSTOVI