Bol

Bol u zglobovima i uzrok

Bol u zglobovima i uzrok

Vježbanje može pomoći u ublažavanju simptoma. Čitaj, prati i komen tiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil! Otkako je primljen u bolnicu veljače, vojvodu je javno posjetio samo njegov sin, princ Charles. Te se fotografije nalaze na USB stickovima koje je Zdravko Mamić poslao na adrese nekoliko zagrebačkih odvjetnika.

Bol u zglobovima i uzrok

Roditeljstvo Bebe Odgoj Trudnoća Trudnoća po tjednima. Ana Čerenšek Ana Miščević Irena Brbić Iva Brčić Ivana Barišić Ivana Grabar Larisa Porčić Filipaj Marija Pajić Marta Kravarščan Sandra Župarić Sanja Tatalović Željka Sablić Odrljin. Fitness Prehrana Psiha. za tebe. Regionalna hrvatska. Tematski portali. Korporativne stranice.

Autoimune bolesti Bolovi u zglobovima: osam mogućih uzorka Lajkaj na Facebooku. Podijeli na Facebooku. Pošalji putem Messengera. RTL PLAY.

Bolovi u zglobovima ruku i nogu - uzrok i le・enje - Prirodno i zdravo

Reci što misliš! Ukočenost prati i bol koja se javlja samo periodično. Da bi, zatim, postao trajan. Kako imuni sistem vremenom napada membranu koja povezuje zglobove, u kasnijoj fazi bolesti, dolazi i do stvaranje tečnosti u zglobovima.

Reumatoidni artritis ne treba olako shvatiti. Jer, ova autoimuna bolest može da dovede do oštećenja kosti, hrskavice, ligamenta i tetiva. Pored reumatoidnog artritisa, vodeći uzročnici bola jesu i osteoartritis i giht. Osteoartritis se razvija postepeno usled oštećenja hrskavice. Naime, hrskavica ima zadatak da amortizuje pokrete tela, tj. omogućava nesmetano klizenje kostiju. Ukoliko je oštećena dolazi do mehaničkog opterećenja, te se kosti u pokretima taru jedna o drugu.

Osteoartritis pogađa najupotrebljavanije zglobove ruku, kukova, kolena. Manifestuje se zapaljenjem i bolom u zglobovima, kao i slabošću mišića. Što, takođe, onemogućava pravilne pokrete. Giht nastaje taloženjem mokraćne kiseline u zglobovima.

Najčešće se javlja na nožnom palcu. Mada može da zahvati i koleno, gležanj, stopalo, ručni zglob i lakat. Karakteriše ga crvenilo, oticanje i iznenadni i oštar bol u zglobovima. I dok se reumatoidni artritis češće javlja kod žena, giht je, uglavnom, bolest muške populacije i to između godine života. Pored bola u zglobu kolena, javlja se i ote・enost zgloba i povi邸ena temperatura u predelu zgloba. Bolovi u zglobovima ruke ・esto onemogu・avaju pokrete u zglobovima, tako da su mnoge dnevne aktivnosti ote転ane.

Razlozi javljanja bola u zglobovima ruke su. Tendonitis se le・i merama fizikalne terapije, a retko kad se preporu・uje operacija. Simptomi se javljaju dok pacijent spava, pa ga iz sna budi sna転an bol. Tegobe vremenom napreduju, a pritisak je sve ve・i.

Dnevne aktivnosti kao 邸to su se・enje hleba, otvaranje fla邸e, uvla・enje konca u iglu, biranje broja na telefonu, provociraju bol koji se poja・ava. U trudno・i, javljaju se promene u organizmu koje prolaze ・im se trudno・a zavr邸i. Jedna od tih promena jeste i pojava bola u zglobovima za vreme trudno・e.

Osnovni uzrok pojave bolova u zglobovima jeste pove・ana telesna te転ina trudnice koja vr邸i pritisak na zglobove koji nisu sposobni da na sebi ・・dr転e・・ i trudnicu i fetus. Pri kraju trudno・e, kada do・e vreme za sam ・in poro・aja, hormoni kre・u intenzivno da se lu・e i dolazi do opu邸tanja zglobova karlice da bi poro・aj bio 邸to br転i i lak邸i, a to opu邸tanje se 邸iri i na bliske zglobove, npr. Ukoliko trudnica ima ve・ dijagnostikovani ko邸tani poreme・aj, onda bi tokom trudno・e morama da uzima preparate kako bi oja・ala kosti i pripremila ih za teret koji ・e morati da nose.

Trudnicama se savetuju fizi・ke aktivnosti koje u velikoj meri ne o邸te・uju zglobove, kao 邸to su pilates ili lagana 邸etnja. Uzimaju・i u vidu da je ve・ina bolova u zglobovima samo privremena — pristupa se terapiji ubla転ivanja postoje・ih bolova. Prepisuju se lekovi iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih lekova aspirin, ibuprofen ili naproksen. Nova generacija antiinflamatornih lekova, poznatiji kao COX2 inhibitori celkoksib su tako・e dobar izbor u le・enju bolova u zglobovima.

Bol u zglobovima i uzrok

Jedini iz te grupe lekova koji se ne koristi jeste celebreks koji daje brojne ne転eljene efekte na srce, krvne sudove i i generalno deluje lo邸e na kardiovaskularni sistem. Ukoliko se jave bolovi bez prisustva ote・enosti zglobova, onda se pacijentu mo転e prepisati acetaminofen Tilenol. Ovaj lek se nikako ne bi trebalo me邸ati sa alkoholom — pove・ana je verovatno・a od o邸te・enja jetre. Ukoliko antiiflamatorni lekovi ne poma転u protiv bolova u zglobovima, lekar mo転e prepisati lekove iz grupe opioda.

Opiodi se nikako ne smeju uzimati na svoju ruku, ve・ isklju・ivo uz odobrenje nadle転nog lekara.

Bol u zglobovima i uzrok

SLIČNI TEKSTOVI