Bol

Bol u kukovima zbog klimaksa

Bol u kukovima zbog klimaksa

Naj・e邸e se boleset dijagnostikuje nakon 邸to veoma blaga trauma izazove prelom, a re・e na rutinskim pregledima, kada se rendgenskim snimkom utvrdi promena gustine kostiju. Poma転e kod oboljenja ko邸tano-zglobnog sistema: osteopenija i osteoporoza, prelomi, razli・itog lokaliteta, uklju・uju・i komplikovana o邸te・enja i prelome pr邸ljenova i zglobova kuka; upalni procesi: i邸ijas, reumatoidni artritis….

Najva転niji mineral koji se nalazi u kostima je kalcijum. On kostima daje ・vrsto・u. Kolagen kostima daje elasti・nost. Kosti se tokom 転ivota menjaju, menjaju oblik i gra・u, ali se tokom celog 転ivota odr転ava ravnote転a kalcijuma i kolagena u njima. Kalcijumovi minerali najzaslu転niji su za tvrdo・u kostiju. Oni ・ine gra・u kosti, ili ko邸tanu masu, ・ija je koli・ina promenljiva u zavisnosti od pola, godina i 転ivotnih navika.

Ko邸tana masa se naj・e邸・e stvara do sredine dvadesetih godina, zatim 10 godina miruje, a nako Da bi se kalcijum iz hrane apsorbovao, neophodna je i dovoljna koli・ina vitamina D, a za njegovo o・uvanje u kostima zaslu転ni su estrogen i testosteron. Estrogen odre・uje koli・inu kalcijuma u kostima 転ene. Kako ovaj hormone u menopauzi opada, tako su i 転ene u menopauzi u znatno ve・em riziku. Sli・no je i sa mu邸karcima. Kada testostero po・ne da opada, tada nastaje andropauza i ve・i je rizik od oboljevanja od osteoporoze.

Kosti tada dobijaju ・・sun・erastu・・ strukturu, postaju krte i lak邸e se lome, 邸to se naj・e邸・e manifestuje prelomom kuka, prstiju i pr邸ljenova. Najpre, 転ene su podlo転nije ovoj bolesti.

Naj・e邸・e od osteoporoze obolevaju 転ene u menopauzi, ne邸to re・e se bolest javlja kod mla・ih 転ena. Rizi・na dob je nakon 50 godina, kada se ko邸tana masa ・ak duplo smanjuje u odnosu na mla・e 転ene. I kod mla・ih 転ena koje nemaju redovnu menstruaciju, koje pate od anoreksije ili kod 転ena koje se profesionalno bave sportom, javlja se progresivan gubitak ko邸tanog tkiva i rizik od oboljevanja je znatno ve・i.

Kod mu邸karaca andropauza nastaje desetak godina kasnije, pa ・e mu邸karci oboljevati ne邸to kasnije. Pu邸a・i, alkoholi・ari i konzumenti kafe・ imaju ve・e 邸anse da obole od osteoporoze.

Restriktivne dijete i premalo fizi・ke aktivosti tako・e imaju veliki uticaj na oboljevanje. Siroma邸na ishrana, bez vitamina, minerala i vlakana, mo転e imati uticaj na oboljevanje od osteoporoze.

Bol u kukovima zbog klimaksa

Genetika tako・e ima bitnu ulogu. Lekovi na bazi steroida ili bolesti nadbubre転ne ili 邸titne 転lezde tako・e mogu uticati na oboljevanje od ove bolesti. Neke hroni・ne bolesti pove・avaju rizik, kao i nepokretnost usled povrede ili 邸loga. Osobe lo邸eg imunog sistema ・e邸・e oboljevaju od osteoporoze. Gustina kostiju meri se vrlo jednostavnom ultrazvu・no metodom, denzitometrijom. Preporu・uje se da sve 転ene nakon 45 godina preventivno urade ovaj pregled.

Bol u kukovima zbog klimaksa

Specifi・nost ove bolesti je 邸to naj・e邸・e ne daje vidljive simptome. Oboleli mogu i godiama 転iveti sa bole邸・u bez ikakvog znanja. Naj・e邸・e se bolest ustanovi nakon preloma kosti koje nastaju ・ak i nakon bezazlenih trauma. Nekada kosti mogu pu・i ・ak i obavljanjem redovnih dnevnih aktivnosti, bez ikakve povrede.

Bol u ki・mi mo転e biti simptom osteoporoze.

Bol u kukovima zbog klimaksa

Uglavnom ukazuje na slabost pr邸ljenova. Vremenom bolovi postaju ja・i, a obolela osoba po・inje da gubi na visini. Kako bolest napreduje, oboleli se mogu i ・・pogrbiti・・.

Veoma ・est slu・aj kod obolelih od osteoporoze je pucanje kuka koje nastaje usled trauma ili samo kretanjem. Osteoporoza se ・esto mo転e pome邸ati sa artritisom.

Me・utim, ove dve bolesti daju razli・ite simptome, te se treba obratiti lekaru ・im posumnjate da bolujete od ove bolesti. Smatra se da je hormonska terapija najbolja terapija kojom se mo転e tretirati osteoporoza u menopauzi. Njom se nadome邸・uje gubitak estrogena, 邸to zna・i da ・e se i kontrolisati ravnote転a kalcijuma u kostima.

Ipak, hormonska terapija otvara mnoga kontroverzna pitanja, te mnoge obolele 転ene ・e邸・e pose転u za drugim vidovima le・enja. Lista nehormonskih lekova je velika i skoro svi uspevaju da uspore gubitak ko邸tanog tkiva, pa ・ak i pove・aju gustinu kostiju tokom vremena. O kostima treba brinuti jo邸 u mladosti. Raznovrsna ishrana, bogata kalcijumom i magnezijumom je veoma va転na.

Uz to, aktivno bavljenje sportom oja・a・e va邸e kosti i pripremiti vas za starost. Pogre邸no je mi邸ljenje da osobe obolele od osteoporoze ne treba da ve転baju. Izbegavajte skakanje, izbegavajte ve転be gde je neophodno previ邸e savijati trup, nagle pokrete. Svoju aktivnost po・nite laganim ve転abama, a shodno svojim mogu・nostima pove・avajte intenzitet.

Svakodnevna fizi・ka aktivnost pove・ava ko邸tanu masu i smanjuje mogu・nost preloma kostiju..

SLIČNI TEKSTOVI