Bol

Bol i kostima misicima i zglobovima manjak trombocita simptomi za

Ovo može biti posledica neželjenih dejstava određenih lekova, uključujući diuretike i lekove protiv napadaja. Može biti i simptom. Ako vaš lekar posumnja u mali broj trombocita, prvo će obaviti fizički pregled. Tokom pregleda, vaš lekar će proveriti vaše telo da li ima neobičnih modrica ili dokaza o petehijama, što je znak kapilarnog krvarenja koje često prati mali broj trombocita.

Vaš lekar takođe može da opipa vaš trbuh i proveri da li ima uvećanu slezenu, što može prouzrokovati nizak broj trombocita. Možda će vas pitati i da li imate porodičnu istoriju poremećaja krvarenja, jer ove vrste poremećaja mogu biti prisutne u porodicama. Da bi se dijagnostikovalo ovo stanje, lekar vam mora uraditi kompletnu analizu krvi. Ovaj test pregledava količinu krvnih zrnaca u vašoj krvi.

Bol i kostima misicima i zglobovima manjak trombocita simptomi za

Reći ćete lekaru da li je broj trombocita manji nego što bi trebao biti. Uobičajen broj trombocita će se kretati između i trombocita po mL krvi. Vaš lekar će takođe želeti da vam se uradi analiza krvi na antitela trombocita. To su proteini koji uništavaju trombocite. Antitela na trombocite mogu se proizvesti kao sporedni efekat određenih lekova, poput heparina, ili iz nepoznatih razloga.

Vaš lekar takođe može da naredi testove za zgrušavanje krvi, što uključuje delimično tromboplastinsko vreme i protrombinsko vreme. Za ove testove je jednostavno potreban uzorak vaše krvi. U uzorak će se dodati određene hemikalije da bi se utvrdilo koliko vam je potrebno da se krv zgruši. Ako vaš lekar posumnja da vam je slezina uvećana, može vam naložiti ultrazvuk. Ovaj test će koristiti zvučne talase da naprave sliku vaše slezine.

To može pomoći vašem lekaru da utvrdi da li je slezina odgovarajuće veličine. Ako vaš lekar posumnja da postoji problem u vašoj koštanoj srži, može odrediti aspiraciju koštane srži. Tokom aspiracije vaš lekar će pomoću igle ukloniti malu količinu koštane srži iz jedne od vaših kostiju.

Takođe se može naručiti biopsija koštane srži. Vaš lekar će pomoću igle uzeti uzorak vaše koštane srži, obično iz kučne kosti. Stepen povećanja sinteze proteoglikana i kolagena u raznim fazama osteoartroze izgleda direktno proporcionalan težini oštećenja zglobne hrskavice. Anatomski - osteoartrotična hrskavica postaje suva, rapava, sa izmenjenim sjajem, uz promene u histološkoj strukturi. Mehanički - hrskavica je manje elastična, jer je biološki smanjena njena sposobnost da koristi neophodne materije, tj.

Kao komplikacija kod artroza se mogu javiti infarkti u hrskavici ili u tkivu ispod hrskavice, pa tako mogu biti stvorene "rupe" u hrskavici, često sa delom hrskavice ili hrskavice i kosti, koji je odvojen od svoje podloge i koji se kreće po zglobu uz stvaranje dodatnih tegoba. Tokom vremena dolazi do fokalne fibrilacije hrskavičave površine i formiranje koštanih prominencija osteofita.

Oni nastaju zbog vaskularne invazije kalcifikovanog sloja hrskavice iz koštane srži nakon čega dolazi do osifikacije okoštavanja zahvaćenog polja. Sinovija, ili sinovijalna membrana, oblaže unutrašnju površinu kapsule zgloba. Bogata je krvnim i limfnim sudovima i nervnim završecima, a dominantni kolagen je tip III.

Sinovijalna tečnost je viskozna, bezbojna do žućkaste boje, specifične težine do , alkalna je, tj. Uloga joj je mehanička podmazuje hrskavične površine i omogućava lako pokretanje u zglobu i nutritivna svojim sastojcima omogućava ishranu zglobne hrskavice.

Bol i kostima misicima i zglobovima manjak trombocita simptomi za

Sinovijska tečnost ne predstavlja jednostavan ultrafiltrat plazme, već se u njoj nalaze i produkti sekrecije sinovijskih ćelija, od kojih je za funkciju najvažnija hijaluronska kiselina koja predstavlja osnovu oko koje dolazi do agregacije proteoglikana.

Takvi agregati su neophodni radi očuvanja strukturnog i funkcionalnog integriteta zglobne hrskavice i odgovorni su za postojanje posebnih viskozo-elastičnih svojstava sinovijske tečnosti. S obzirom da nema krvne sudove i da je vezivna ploča između kosti i hrskavice praktično nepropusna, hrskavica se ishranjuje upijanjem imbibicijom hranljivih materija iz zglobne tečnosti.

Zato je osetljiva na različite metaboličke i endokrine poremećaje. Promene na sinoviji se mogu javiti i u ranoj fazi bolesti, mogu progresivno da napreduju sa povećanjem hondropatije, a samim tim i bola. Inflamacija je obično blaga i nedovoljna da izazove povećanje klasičnih laboratorijskih parametara zapaljenja, ali se može dokazati sinovijskim markerima koji su pokazatelji sinovijske aktivnosti: COMP, YKL, hijaluronska kiselina i prokolagen tip III.

Degradacija organskih makromolekula i reaktivna aktivacija sinovijske membrane imunološkim i neimunološkim putem posledica su poremećene ravnoteže u citokinskoj mreži. Oni stimulišu svoju vlastitu proizvodnju autokrinim delovanjem na ćelije koje ih seketuju. Parakrinim delovanjem na metaloproteinaze sinoviocita, fibroblasta, hondrocita i  osteocita, na adhezivne molekule postkapilarnih venula vaskularnog endotela, kao i na sekretorne imunokompetentne ćelije B limfociti i plazmociti aktiviraju nekoliko osnovnih mehanizama sinovijalne destrukcije.

Aktivacijom membranske fosfolipaze A2 u različitim ćelijama se pokreće i ciklooksigenazni i lipooksigenazni put metabolizma arahidonske kiseline. Povećava se količina vazoaktivnih medijatora inflamacije — prostaglandina, leukotrijena, koseoničkih radikala i azotnog oksida.

U toku zapaljenja aktivisane ćelije proizvode i citokine IL-4, IL i TGFβ koji donekle antagonizuju efekte proinflamacijskih citokina različitim mehanizmima kao što su smanjenje broja celularnih receptora, stimulacija ekspresije IL-1 Ra, stimulacija sinteze komponenata matriksa, indukcija ekspresije komponenata TIMP itd.

Usled dugotrajne hiperaktivnosti dolazi do hipertrofije i hiperplazije sinovijske membrane. Bujanje sinovije doprinosi daljem oštećenju hrskavice i subhondralne kosti na principu poremećene ravnoteže između proinflamatornih i antiinflamatornih citokina.

Sistemski eritemski lupus

Usled hronične infalmacije i traumatskih lezija hronično krvarenje dokazano u formi pigmenta hemosiderina sa.

SLIČNI TEKSTOVI